HjemPublikationerDownloadKontaktSøg
 
Forskning og
udvikling

Måleopgaver

Referencer

Rådgivning

Ventilation

Indeklima

Solenergi

LavenergiSiden energikrisen først i 70'erne er der sket en stor reduktion i energiforbruget til opvarmning af danske boliger. Bygningsreglementet før energikrisen ledte til et årligt opvarmningsbehov for et parcelhus på 160 m² på i gennemsnit omkring 200 kWh/m², mens det er 78 kWh/m² for et parcelhus bygget efter dagens bygningsreglement. For at kunne karakteriseres som lavenergihus efter definitionen i BR-S 85 skal opvarmningsbehovet i dag ned under 40 kWh/m². I et igangværende IEA (Intentional Energy Agency) projekt (Annex 28 "Sustainable Solar Housing") er det målet at nå ned under 25 kWh/m².

Det er i dag muligt at nå længere ned end 25 kWh/m² ved en massiv anvendelse af besparende foranstaltninger og vedvarende energi i form af solvarme, solceller og vindenergi. Men sådanne bygninger er ikke konkurrencedygtige med traditionelt byggeri bygget efter bygningsreglementet, da de sidste sparede kWh er meget dyre at opnå.

For rentabelt at komme ned på 25 kWh/m² kræves i dag en bevidst optimering af bygning og energisystemer som en helhed, hvor der koncentreres om enkelte teknologier fremfor hele spektret af teknologier. Formålet med nærværende projekt var at undersøge og beskrive, hvilke muligheder der er for i 2010 at bygge rentable lavenergi boliger med et meget lavt energiforbrug - i størrelsesordenen 25 kW/m² til opvarmning og varmt brugsvand og under 20 kWh/m² til elforbrugende komponenter.

Projektets deltagere har alle en lang og solid erfaring både nationalt og internationalt med lavenergihuse og solenergi. Deltagerne repræsenterer forskningsinstitutioner (By og Byg og DTU), en GTS-institution (Teknologisk Institut) og rådgivere (to rådgivende ingeniørfirmaer), hvilket har givet mulighed for at inddrage den seneste såvel praktiske som teoretiske viden i projektet.

Rapporten fra projektet "Lavenergihus 2010 - forprojekt" (pdf, 1.183 kb) er delt op i tre dele:

  • I første del gennemgås seks udvalgte scenarier over helhedsløsninger for, hvordan lavenergiboliger kan være opbygget i 2010. Der er gennemgået to scenarier for hver af de tre hovedboligtyper i Danmark: Parcelhuse, rækkehuse og lejligheder.
  • I anden del er givet en status for de væsentligste teknologier i en bygning: Vinduer, den ikke transparente klimaskærm, elektriske installationer, styring og infoteknologi, ventilation, solvarmeanlæg til brugsvandsopvarming, solvægge samt PV-anlæg. Beskrivelsen af de enkelte teknologier afsluttes med en oplistning af det fremtidige potentiale herunder nødvendige forsknings- og udviklingstiltag.
  • I bilaget er vist forskellige eksempler på eksisterende lavenergibygninger. Beskrivelserne i bilaget er ucensureret, og udtrykker derfor ikke nødvendigvis forfatterne af denne rapport's mening. De er taget med for at vise, hvad der i øjeblikket foregår på området og for at virke som inspiration for kommende projekter. Bilaget indgår ikke i den elektroniske version, der kan downloades fra denne hjemmeside.

Ovenstående opbygning af rapporten er valgt, fordi det er vigtigt først og fremmest at gøre sig klart, hvor vi står i dag, samt hvor eksperter på området mener, at udviklingen er på vej hen eller bør drejes hen imod. Det er ikke muligt i dag at fastslå, i hvilken retning markedskræfterne (materialepriser, arbejdskraft, energipriser, efterspørgsel, m.m.) og den teknologiske udvikling vil dreje boligbyggeriet i Danmark. Derfor er første del af rapporten udformet som en beskrivelse af mulige scenarier over helhedsløsninger, der tager udgangspunkt i eksisterende viden kombineret med potentielle muligheder i fremtiden.

Projektet var et forprojekt og som sådan ikke tænkt som et projekt, hvor der skulle udvikles konkrete teknikker til nedbringelse af energiforbruget i danske bygninger. Projektet var tænkt til at danne basis for et egentlig forsknings/udviklingsprojekt gerne i et tæt internationalt samarbejde f.eks. med deltagelse i IEA Task 28 "Sustainable Solar Housing". Desværre har det for indeværende ikke været muligt at opnå midler til denne fortsættelse af projektet. Nærværende rapport må derfor indtil videre stå alene, men det er håbet, at den alligevel vil medvirke til den fortsatte udvikling af danske lavenergihuse ved at virke som en inspirationskilde for læserne.Copyright © 1999-2015 Teknologisk Institut